Wednesday, November 07, 2007

Wojtek Slaski, Warszawa, Poland.


Wojtek Slaski, Warszawa, Poland. Photography by Paulina Lesiak.